Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu Buly Opava
Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu Buly Opava a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písmeně, tj. zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení přímo z Hotelu Buly.

2. Zrušení rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu Buly Opava
Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u Hotelu Buly se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný Hotelu Buly anebo storno v hotelovém online rezervačním systému. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo Hotelu Buly NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.

3. Změna rezervace v Hotelu Buly Opava
Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

4. Stornopoplatky
Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má Hotel Buly Opava nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: - Zrušení rezervace 5 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA - Zrušení rezervace (která byla podmíněna zálohovou platbou, popř. stornopoplatky) 5 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. Skupinové rezervace, tj. rezervace na vícero pokojů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace ze strany Hotelu Buly Opava.

5. Stornopoplatky a nevratné zálohy ve zvláštních případech
Hotel Buly Opava si vyhrazuje právo stanovit zvláštní režim storno poplatků. V těchto zvláštních případech (např. dlouhodobá rezervace, skupinová rezervace) může Hotel Buly vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tj. neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v režimu tzv. zvláštního případu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu.

6. Nedojezd klienta
Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.

7. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)
Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin. Při pozdějším příjezdu než 22:00 hod. je host povinen upozornit na tuto skutečnost recepci hotelu e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je hotelový pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s recepcí hotelu. Host je povinen vyklidit pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 10 hod. Pozdější vyklizení hotelu je možné pouze po předchozí dohodě a s recepcí a není garantován. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

8. Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

 Použité pojmy:

Správce dat:     Buly Opava s.r.o, Holasická 1154/2, 747 05, Opava (dále „Hotel“)

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 1. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční hotelu
  2. Manažer/marketingový vedoucí hotelu
  3. Účetní
  4. Obsluha restaurace
  5. Provozní hotelu
 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Restaurační informační systém Agnis
 1. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.
 1. Hotel Buly Opava spolupracuje s následujícími subjekty: Buly Centrum, Hlučínská 252/181, 747 21, Kravaře - Kouty, Adventure golf Kravaře s. r. o., Kostelní 2061/28a, 747 21, Kravaře - Kouty a Buly Aréna, zájmové sdružení, Kostelní 360/28, 747 21 Kravaře - Kouty.

 

DPO, Pověřenec

 1. Pověřencem Hotelu je Mgr. Gabriela Juránková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

 

informace o zákaznících

 1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému a v domovní knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 1. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 1. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 1. Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 1. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 1. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Kamerový systém a propagace hotel buly hotel

 1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.
 2. Prostory hotelu a příslušných sportovišť jsou prezentovány na sociálních sítích Facebook, Instagram a na webových stránkách hotelbulyopava.cz.

 

Provozní řád

Vážení hosté,

tímto žádáme o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu Hotelu Buly Opava a věříme, že se níže uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro spokojený pobyt všech hostů.

 

Hotel může obývat pouze host, kterého recepce řádně přihlásí. Host při svém příchodu předloží na recepci svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), bez předložení dokladu nemůže být host ubytován a seznámí se s provozním řádem.

Na začátku pobytu přebírá host pokoj bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci.

Pokud dojde k poškození pokoje či jiného zařízení hotelu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

 • Způsob úhrady za ubytování proběhne při příjezdu, a to hotově, kartou nebo převodem na účet (dle předem sjednané objednávky).
 • Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy ani jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Hosté se mohou ubytovat od 14:00, pokud nebylo sjednáno jinak.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.
 • V prostorách hotelu je přísný zákaz kouření kromě míst k tomu určených (venkovní prostory u popelníku).
 • Host je povinnen dodržovat přísný zákaz kouření na pokoji. Kouřové detektory po zachycení kouře okamžitě kontaktují Hasičský záchranný sbor České republiky, tudíž by Vám byl účtován výjezd hasičského sboru.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.
 • Hotel není zodpovědný za věci, které přinášejí hosté, ani za škody na těchto věcech způsobených (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 • V době od 22 hod. do 7 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • Do hotelu je zákaz vstupu všech zvířat, není-li objednávkou sjednáno jinak.
 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2018

Hotel Buly Opava v Opavě hodnocení